20081009_1948734902_img_7552.jpgTréningový proces LKŠ v sezóne 2011/2012 zabezpe?uje sedem trénerov. Tohto ?asu je tréningový proces v LKŠ organizovaný v troch družstvách - tréningová skupina predžiakov Michaely Košovej a Róberta Babothyho, tréningová skupina žiakov Dušana Lubellana a Jána Košu, tréningová skupina junioriek a žien Tomáša Hudeca a Ernesta Penkerta. Externe spolupracujeme s tréningovou skupinou prípravky Reného Hausera.

Tréningový plán predžiakov na sezónu 2011/2012


Tréningový plán žiakov na sezónu 2011/2012

1. Plán prípravy
 • kondi?ná príprava sa bude realizova? najmä na Športovom Gymnáziu v Banskej Bystrici - pod?a po?asia v telocvi?ni, hale alebo ihrisku, ale bude dop??aná aj tréningami na bicykli a kor?uliach
 • kondi?ná príprava bude na za?iatku zameraná najmä na rozvoj vytrvalostných a silových schopností s postupným zvyšovaním objemu cvi?ení zameraných na rozvoj koordinácie, obratnosti a rýchlosti
 • od 1.6.2011 do 30.6.2011 priemer 12 tréningových jednotiek za mesiac - streda, piatok, sobota/nede?a
 • od 1.7.2011 do 31.7.2011 individuálny tréningový plán
 • od 1.8.2011 do 30.11.2011 priemer 12 tréningových jednotiek za mesiac - streda, piatok, sobota/nede?a
 • od 1.12.2011 do 31.3.2011 priemer 3 tréningové jednotky za mesiac
 • príprava na snehu bude realizovaná dvomi sústredeniami na ?adovci v Rakúsku a v lyžiarskom stredisku Šachti?ky - sústredenie bude zamerané na techniku dlhého a krátkeho oblúka a na precvi?enie všetkých špeciálnych cvi?ení, ak to umožnia snehové podmienky, tak po návrate je cie?om nadviaza? s lyžiarskou prípravou na Slovensku a pokra?ova? s rozvíjaním techniky obrovského slalomu a slalomu v bránach
 • od 1.12.2011 do 31.3.2011 priemer 18 tréningových jednotiek za mesiac

2. Plán pretekov
 • cie?om je absolvova? sériu pretekov slovenského pohára žiakov - bude dohodnuté po vydaní kalendára pretekov

3. Realiza?ný tím
 • tréner: Dušan Lubellan
 • asistenti trénera: Ján Koša a Mário Strieš
 • športový lekár: Mudr. Andrej Patka

4. Spolupráca s ostatnými trénermi
 • spolupráca s družstvom predžiakov pri organizovaní spolo?ných sústredení na ?adovci
 • spolupráca s družstvom predžiakov pri organizovaní spolo?ných kondi?ných tréningových jednotiek a tréningového procesu na snehu v pracovných d?och

5. Materiálno technické zabezpe?enie
 • ty?e LISKI (slalom, obrovský slalom + ter?e)
 • vysiela?ky Motorola
 • v?ta?ky HILTI (zdroj + vrták)
 • ?asomiera

6. Lekárske a zdravotné zabezpe?enie
 • spolupráca so športovým lekárom Mudr. Andrejom Patkom, ktorý má dlhoro?né skúsenosti s testovaním a diagnostikovaním funk?nej výkonnosti pretekárov v alpskom lyžovaní a dlhoro?nú prax v odbore