D?a 2.6.2012 o 10:00 hod. sa v hoteli Šachti?ka uskuto?ní Výro?ná ?lenská schôdza LKŠ.

Navrhovaný program V?S:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu V?S
 3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 4. Vo?ba mandátovej-volebnej a návrhovej komisie
 5. Kontrola úloh z V?S LKŠ 2011
 6. Správa o ?innosti klubu za sezónu 2011/2012
 7. Správa o športovej ?innosti za sezónu 2011/2012
 8. Správa o hospodárení za rok 2011 a sezónu 2011/2012
 9. Správa kontrolnej a revíznej komisie za sezónu 2011/2012
 10. Informácie z konferencie ÚAD SLA a konferencie SLA
 11. Diskusia
 12. Vo?ba predsedníctva LKŠ a KRK LKŠ
 13. Uznesenie
 14. Záver