Vážení rodi?ia a priatelia zjazdového lyžovania,


          v zmysle zákona ?. 595/2003 o dani z príjmov, ktorý nadobudol ú?innos? 1. januára 2004, a ktorý prináša  možnos? financovania mimovládnych neziskových organizácií, akou je aj naše ob?ianske združenie, dovo?ujeme si Vás požiada?, aby ste 2 % zo svojej dane z príjmu za predchádzajúce zda?ovacie obdobie venovali nášmu ob?ianskemu združeniu a tým pomohli skvalitni? tréningový proces našich športovcov.


 Údaje o ob?ianskom združení
 Názov: Lyžiarsky klub Šachti?ky
 Sídlo: Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
 I?O: 14220008
 Právna forma: Ob?ianske združenie
 ?íslo ú?tu: 50193170/0900


 Za 2 % Vašej dane, ktoré nášmu združeniu poukážete Vám srde?ne ?akujeme.

 


Problematiku poukázania 2 % dane z príjmu upravuje zákon ?. 595/2003 o dani z príjmov v § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné ú?ely.

 

Kto môže poukáza? 2 % dane z príjmu?

Da?ovník, ktorý je:

 • fyzickou osobou, je oprávnený vyhlási? v da?ovom priznaní v lehote na podanie da?ového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skon?ení zda?ovacieho obdobia (ak ide o da?ovníka, ktorému zamestnávate?, ktorý je platite?om dane, vykonal ro?né zú?tovanie), že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukáza? ním ur?enej právnickej osobe (ak tento da?ovník uplat?uje postup pod?a § 33, za zaplatenú da? sa považuje zaplatená da? znížená o da?ový bonus),

 

 • právnickou osobou, je oprávnený vyhlási? v da?ovom priznaní v lehote na podanie da?ového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukáza? ním ur?eným prijímate?om.

 

Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % musí by? najmenej:

 

 • 3,32 € ak da?ovníkom je fyzická osoba,
 • 8,30 € pre jedného prijímate?a, ak da?ovníkom je právnická osoba.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zda?ovacie obdobie, za ktoré sa da? platí musí obsahova?:
 
 • presné ozna?enie da?ovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to:
 • meno, priezvisko, rodné ?íslo, trvalý pobyt, ?íslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané da?ovníkom fyzickou osobou,
 • obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifika?né ?íslo da?ovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané da?ovníkom právnickou osobou,
 • sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
 • zda?ovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
 • identifika?né údaje prijímate?a alebo prijímate?ov, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifika?né ?íslo organizácie,
 • uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímate?a.

 

 

Pokyny pre poukázanie 2 % dane u zamestnancov (da?ovník, ktorý požiadal svojho zamestnávate?a, aby mu vykonal vykonal ro?né zú?tovanie preddavkov na da?):

 

 • požiadajte do 15.02. svojho zamestnávate?a o vykonanie ro?ného zú?tovania zaplatených preddavkov na da?,
 • vyžiadajte si od svojho zamestnávate?a Potvrdenie o zaplatení dane,
 • z tohto potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypo?ítajte 2% zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímate?a poukáza?, táto suma však musí by? minimálne 3,32 €,
 • vypl?te Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, pri?om postupujte pod?a vysvetliviek a pod?a pou?enia na vyplnenie na druhej strane vyhlásenia,
 • obidve tla?ivá (potvrdenie spolu s vyhlásením) doru?te prosím poštou alebo osobne v zákonnom termíne (do 30.04.) na príslušný Da?ový úrad pod?a trvalého bydliska

Pokyny pre poukázanie 2 % dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú da?ové priznanie:

 • vypo?ítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukáza? v prospech prijímate?a, poukáza? môžete aj menej ako 2%, musí však by? splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímate?a,
 • v da?ovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímate?a,
 • riadne vyplnené da?ové priznanie doru?te v lehote, ktorú máte na podanie da?ového priznania (zvy?ajne do 31.3.2011) na miestne príslušný da?ový úrad pod?a bydliska a v tomto termíne aj zapla?te da? z príjmov,
 • Da?ový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímate?a.
Poznámky:
?ísla ú?tov prijímate?ov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nako?ko peniaze na ú?ty prijímate?ov prevádzajú da?ové úrady, nie Vy. Vy platíte celú da? da?ovému úradu.
Okrem da?ového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tla?ivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, at?. (tieto sú dôležité až pri prípadnej kontrole).

Pokyny pre poukázanie 1,5 % (2 %) dane pre právnické osoby:

 • právnické osoby môžu poukáza? 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímate?om, minimálna výška v prospech jedného prijímate?a je 8,30 €,
 • vypo?ítajte 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukáza? v prospech prijímate?a/prijímate?ov, poukáza? môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však by? splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímate?a,
 • ak právnická osoba v roku 2010 až do termínu na podanie da?ového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvy?ajne do 31.3.2011) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný ú?el (aj inej organizácii, nemusí by? iba prijímate?ovi), tak môže poukáza? iba 1,5% z dane,
 • ak právnická osoba v roku 2010 až do termínu na podanie da?ového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvy?ajne do 31.3.2011) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný ú?el (aj inej organizácii, nemusí by? iba prijímate?ovi), tak môže poukáza? 2% z dane,
 • riadne vyplnené da?ové priznanie doru?te v lehote, ktorú máte na podanie da?ového priznania (zvy?ajne do 31.3.) na príslušný Da?ový úrad.
Poznámky:
?ísla ú?tov prijímate?ov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nako?ko peniaze na ú?ty prijímate?ov prevádzajú da?ové úrady, nie Vy. Vy platíte celú da? da?ovému úradu.
Okrem da?ového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tla?ivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, at?. (tieto sú dôležité až pri prípadnej kontrole).
V prípade nejasností kliknite na www.rozhodni.sk

doc Sprievodný list k 2 % dane z príjmov
doc Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pdf Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby