Poslanie a hlavné úlohy

  • Lyžiarsky klub Šachti?ky (LKŠ) je zameraný na pretekárske alpské – zjazdové lyžovanie. Zabezpe?uje systematickú prácu vo výchove pretekárov v alpskom lyžovaní, po?núc tzv. prípravkami a kon?iac pretekármi v kategórii dospelých.


  • LKŠ v spolupráci s Osemro?ným športovým gymnáziom a pod?a potreby aj s ostatnými inštitúciami zabezpe?uje ?innos? družstiev v jednotlivých kategóriách.


  • Vydáva vnútorné predpisy potrebné pre ?innos? LKŠ.


  • Organizuje preteky v jednotlivých predžiackych, žiackych, juniorských a seniorských kategóriách na oblastnej, slovenskej i medzinárodnej úrovni.


  • Pri všetkých svojich aktivitách berie do úvahy a rešpektuje ochranu životného prostredia.