História klubu

Lyžiarsky klub Šachti?ky je dlhodobo známy lyžiarskej verejnosti v Banskej Bystrici. Vo svojom historickom vývoji prešiel nieko?kými zmenami v nazve subjektu, ktoré vychádzali z vtedajšej štruktúry športu. Zakladajúcim lyžiarskym klubom bola ?ervená hviezda, potom Pozemné stavby B. Bystrica. Tento lyžiarsky klub vznikol za ú?asti nadšencov a zanietených lyžiarov na dobrovo?nej funkcionárskej základni. Od za?iatku sa lyžiarsky klub zaradil medzi najúspešnejšie športové kluby v celonárodnom postavení. Lyžiarsky klub Šachti?ky za obdobie svojej existencie vychoval množstvo úspešných športovcov reprezentantov SR, ú?astníkov Svetového pohára, Majstrovstiev sveta a Zimných olympijských hier v alpskom lyžovaní z radov obyvate?ov mesta Banská Bystrica, ako Marian a Adrián Bíreš /Calgary, Albertville/, Eva Hu?ková /Turín/, Veronika Tarasovi?ová, Jana Krnavcová, Jana Jáger?íkova, Peter Lubellan. V kategórii master sa p. Jožka Stra?inová pravidelne zú?ast?ovala Svetového pohára. ?lenovia nášho klubu sú?ažia vo všetkých vekových kategóriách na úrovni celoštátnych sú?aží, kde sa pravidelne umiest?ujú na prvých miestach.