Poslanie
IMG_0715.JPGHlavnou nápl?ou ?innosti klubu je zabezpe?enie kondi?ných tréningov, tréningov na lyžiach a rovnako zabezpe?enie ú?asti športovcov na sú?ažiach v SR a v zahrani?í. Každoro?ne klub usporadúva lyžiarske preteky v alpskom lyžovaní v stredisku Šachti?ky. Ide o preteky v kategórii predžiakov, mladších a starších žiakov a hlavne medzinárodných pretekov FIS juniorov a dospelých.
 
Organiza?ná štruktúra
20081205_1601260840_pb030651.jpgOrgány LKŠ na základe stanov tvorí:
- ?lenská schôdza
- výbor LKŠ
- kontrolno-revízna komisia (KRK)

 
Lyžiarske stredisko
Sachticky sever.jpgDomovským strediskom pre zimnú prípravu našich športovcov je lyžiarske stredisko Šachti?ky. Lyžiarske stredisko je vhodné na rekrea?né, ale aj pre profesionálne lyžovanie. K dispozícii je 7 tratí rôznej náro?nosti so štyrmi vlekmi a jedným lanovým vlekom pre najmenších lyžiarov.
Viac informácií o lyžiarskom stredisku nájdete na www.sachtickyas.sk