Poslanie
IMG_0715.JPGHlavnou nápl?ou ?innosti klubu je zabezpe?enie kondi?ných tréningov, tréningov na lyžiach a rovnako zabezpe?enie ú?asti športovcov na sú?ažiach v SR a v zahrani?í. Každoro?ne klub usporadúva lyžiarske preteky v alpskom lyžovaní v stredisku Šachti?ky. Ide o preteky v kategórii predžiakov, mladších a starších žiakov a hlavne medzinárodných pretekov FIS juniorov a dospelých.
 
História LKŠ
IMG_8132.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky je dlhodobo známy lyžiarskej verejnosti v Banskej Bystrici. Vo svojom historickom vývoji prešiel nieko?kými zmenami v nazve subjektu, ktoré vychádzali z vtedajšej štruktúry športu. Zakladajúcim lyžiarskym klubom bola ?ervená hviezda, potom Pozemné stavby B. Bystrica. Tento lyžiarsky klub vznikol za ú?asti nadšencov a zanietených lyžiarov na dobrovo?nej funkcionárskej základni.
 
Podujatia
img_1006_1_20081008_1736591151.jpgLKŠ organizuje preteky v 4 kategóriách:
- v kategórii predžiakov
- v kategórii žiakov
- v kategórii juniorov a dospelých
- v kategórii veteránov

 
Motorové vozidlá LKŠ
p6230193_3_20081008_1813848455.jpgLyžiarsky klub Šachti?ky prevádzkuje dva mikrobusy, ktoré slúžia na zabezpe?enie tréningovej ?innosti jednotlivých družstiev a ?innosti klubu. Predmetné vozidlá ponúka Lyžiarsky klub Šachti?ky aj na prenájom.

 
2 % dane z príjmov
20081009_1478753776_30x60.jpgVážení rodi?ia a priatelia zjazdového lyžovania, v zmysle zákona ?. 595/2003 o dani z príjmov, ktorý nadobudol ú?innos? 1. januára 2004, a ktorý prináša možnos? financovania mimovládnych neziskových organizácií, akou je aj naše ob?ianske združenie, dovo?ujeme si Vás požiada?, aby ste 2 % zo svojej dane z príjmu za predchádzajúce zda?ovacie obdobie venovali nášmu ob?ianskemu združeniu a tým pomohli skvalitni? tréningový proces našich športovcov.